Koiramme


ShibatKazakoshi No Takiryuu Go Yokohama Atsumi "Taki" 

Yukiguni No Fuyubi Go "Pippa" 

Yukiguni No Hana Akari Go "Into" 

Yukiguni No Akisamekou Go "Take" 

Ryuuyume Go Shun'you Kensha "Yume"

Yukiguni No Fuyukaze Go "Jone"

Yukiguni No Harugasumi Go "Milla"

Yukiguni No TsukiNoIri Go "Susu"

Hirose no Koutan go Enshuu Hirosesou "Nomi"Kiyomi Go Da Villa Das Taipas "Yomi"Akitat

Candida's Aurora Borealis "Utu"

Wonderworld's Meiji Go "Mimi"Shikoku
Supassion's Aimi Sadako "Sadako"